26 January 2015  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จัดกิจกรรม“ รวมพลคนพันธ์R ซูรอสานสัมพันธ์ ”
2010-02-10 16:10:50

กองบรรณาธิการสำนักข่าวอามาน

นายอิสมัน  อิสสะมะแอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี  กล่าวว่า  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี  เป็นสถานศึกษาที่ประกาศจัดตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2539 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชพิธี “กาญจนาภิเษก” เป็นนามสถานศึกษาและเป็นสถานศึกษา “รางวัลพระราชทาน” ที่ได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี ซึ่งได้บูรณาการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2553  


การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดบ้าน “กาญจนาภิเษก” ให้เครือข่ายองค์กรชุมชนและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาดูศักยภาพการจัดการเรียนการสอน การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษา เพื่อนำไปสู่การ “เพิ่มจำนวนนักศึกษา” ในปีการศึกษา 2553  ให้มากขึ้นตามลำดับ  จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ รวมพลคนพันธ์        ซูรอสานสัมพันธ์ ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553  ขึ้น   ในวันพุธ  ที่  10  กุมภาพันธ์  2553   ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.   ณ  บริเวณหน้าอาคารตึกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี    โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร  ที่ปรึกษาการบริหารตามภารกิจโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ประกอบด้วย

1.     พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมงและ 60 ชั่วโมง                      ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ
2.     การจัดกิจกรรม “กวนอาซูรอสานสัมพันธ์” ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนโดยการ        มีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษา และองค์กรชุมชน  จำนวน   15   กะทะ
3.       การนำเสนอโครงการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 18  โครงการ
4.       การนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 4 ชิ้น
5.       การจัดนิทรรศการให้ความรู้ภายใต้โครงการเอดส์และสิ่งเสพติดให้โทษให้กับเยาวชน
6.       การจัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพและรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
7.       การจัดกิจกรรมฝึกอบรม  108  อาชีพ และจำหน่ายผลผลิตนักศึกษา
8.       การนำเสนอกิจกรรมหอพัก “กาญจนาภิเษก”  รุ่นแรก
9.     การแสดงอานาชีดและการแข่งขันฟุตซอลของนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและสถาบันศึกษาปอเนาะที่เป็นเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

วิทยาลัยฯ   มีสโลแกนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก“เรียนฟรี มีทุนการศึกษา          มีหอพัก” และอีก  7  เดือนจากนี้ไปจะมี “รถบัสปรับอากาศ VIP”  สำหรับบริการรับส่งนักเรียนนักศึกษา                 สนใจ.... ศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2553  สมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี โทรศัพท์ 073-357320   www.tkcpn.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

 

| หน้าหลัก | English | Bahasa | العربية | เกี่ยวกับเรา |
สำนักข่าวอามาน © 2010 . All Rights Reserved.
297/28 หมู่บ้านออมทอง ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อีเมล์ : info@amannews.org โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7331-2291 มือถือ : 08-9732-1987